Risicobeleid

Financial Analysis

Stappenplan

Om richting te geven bij het nakomen van de verplichtingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), hanteren wij een 10-stappenplan opgesteld. Dit stappenplan is destijds mede omarmd door het ministerie van Financiën.

Het oorspronkelijke 10-stappenplan valt nu uiteen in twee delen, te weten (A) Risicobeleid en (B) 10-stappenplan Wwft.

Risicoprofilering

Besteed aandacht aan ongebruikelijke transactiepatronen en aan transacties die (naar hun aard) een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich meebrengen en stem (cliënten)onderzoek af op risicogevoeligheid voor witwassen of financiering van terrorisme (artikel 2a en artikel 3 lid 5 en 6). Tref adequate maatregelen hiertegen door het gebruik van nieuwe technologieën (artikel 2a lid 2).

Bepaal welke cliënten risicovol zijn en bepaal –gebaseerd op risico – welke maatregelen te nemen om de identiteit van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) te verifiëren. Bepaal risicoprofielen van cliënten (vereenvoudigd, gewoon, verscherpt) en stel een Wwft risicobeleid op. Houd bij de risicoprofilering rekening met het type cliënt, product, dienst, transactie en leveringskanaal en met landen of geografische gebieden en raadpleeg zo nodig de specifieke leidraad naleving Wwft of handleiding van de toezichthouder.

Nadat het risicobeleid is geïnventariseerd, stelt de instelling procedures op en neemt maatregelen om de risico’s te beperken en effectief te beheersen (risicomanagement).

Bepaal in welke gevallen of op welke wijze verscherpt cliëntenonderzoek dient plaats te vinden op grond van artikel 8 Wwft. Neem op risico gebaseerde en adequate maatregelen om het risicobeleid actueel te houden.

Leg de gegevens op opvraagbare wijze vast en bewaar deze vijf jaar (artikel 33). Deze bewaartermijn geldt ook voor gegevens behorende bij een melding (artikel 34 jo. 16).

Zorg voor periodieke, bij voorkeur jaarlijkse, opleiding van medewerkers en dagelijkse beleidsbepalers aangaande de verplichtingen op grond van de Wwft (artikel 35).

Compliance Officer

Benoem verplicht een Compliance Officer Wwft en een auditor voor de Compliance Officer Wwft (artikel 2d Wwft) indien dit evenredig is aan de aard en de omvang van de instelling (raadpleeg uw toezichthouder voor meer informatie). De compliance en audit functies moeten onafhankelijk kunnen worden vervuld. De Compliance Officer Wwft heeft de naleving en implementatie van de Wwft tot taak en is verantwoordelijk voor de meldingen bij FIU-Nederland. De Wwft auditor controleert de Compliance Officer Wwft.

Terug naar boven