Check een persoon of bedrijf op alle PEP & Sanctie lijsten

Financial Management

Wwft compliance oplossing.

DebiteurenZeker biedt de allernieuwste en meest up-to-date oplossingen op het gebied van de Wwft. Aan de hand van het 10 stappenplan hebben wij een uniek systeem ontwikkeld waarbij u met enkele drukken op uw pc voldoet aan alle vereiste stappen van de Wwft.

Demo aanvragen?

Personen

 1. Maak een dossier aan en benoem deze.
 2. Vul de persoonsgegevens in.
 3. Toets uw klant op alle PEP en Sanctielijsten.
 4. Sla het resultaat op.
 5. Voeg het gescande paspoort toe aan uw dossier.
 6. Monitor uw dossier 5 jaar lang, indien vereist conform uw leidraad (vraag onze experts om advies).
Maak Dossier
Pep Sanctiechek

Bedrijven

 1. Maak een dossier aan.
 2. Sla de gegevens op in uw dossier.
 3. Verifieer de UBO.
 4. Toets uw klant op alle PEP en Sanctielijsten.
 5. Sla het resultaat op.
 6. Voeg het gescande paspoort / opgevraagde KvK uittreksel toe aan uw dossier.
 7. Monitor uw dossier 5 jaar lang, indien vereist conform uw leidraad (vraag onze experts om advies).

Kijk uit!

 1. Meld ongebruikelijke transactie binnen 14 dagen via een simpele druk op de knop direct bij het FIU.
 2. Vaak zit de eigendomsstructuur van een organisatie complex in elkaar, door de vele vertakkingen en concernrelaties. Het is van belang dat u al deze vertakkingen in kaart brengt in uw dossier.
 3. Importeer uw huidige klantenbestand tot 5 jaar terug en monitor deze. Indien vereist conform uw leidraad (vraag onze experts om advies).

Veelgestelde vragen

Een politiek prominente persoon (PEP) is een individu die een belangrijke publieke functie is toevertrouwd. De beste uitleg/beschrijving van een PEP wordt geleverd door FATF. DebiteurenZeker gebruikt de definitie van de financiële actie Task Force (FATF) van Pep-en Pep-categorisatie. FATF is een intergouvernementeel orgaan dat in 1989 is opgericht door de ministers van haar Lid jurisdicties. De FATF bestaat momenteel uit 34 lid jurisdicties en 2 regionale organisaties, die de meeste grote financiële centra in alle delen van de wereld vertegenwoordigen.

De taak van het FATF is het vaststellen van normen en het bevorderen van een doeltreffende uitvoering van wettelijke, regelgevende en operationele maatregelen ter bestrijding van witwaspraktijken, terrorismefinanciering en andere daarmee samenhangende bedreigingen voor de integriteit van het internationale financiële stelsel.

Vanwege de Risico's die verbonden zijn aan PEP’s, vereisen de FATF aanbevelingen de toepassing van aanvullende AML/CFT-maatregelen voor zakelijke relaties met PEP's. Deze vereisten zijn preventief (niet crimineel) van aard en mogen niet zo worden geïnterpreteerd dat alle PEP’s betrokken zijn bij criminele activiteiten.

Wat is een tier één, twee of drie politiek prominente persoon?

PEP’s worden in de onderstaande classificaties gesorteerd om Risico's te meten.

Hoog risico – niveau 1-PEP’s

 • Staatshoofden en regeringsleiders.
 • Regeringsleden (nationaal en regionaal).
 • Leden van de parlementen (nationaal en regionaal).
 • Hooggeplaatste legerofficieren, rechterlijke instanties, rechtshandhaving en bestuur van centrale banken.
 • Top ranking ambtenaren van politieke partijen.

Middelhoog risico – niveau 2 PEP’s

 • Hooggeplaatste legerofficieren, gerechtelijke en wetshandhavingsinstanties.
 • Hogere ambtenaren van andere overheidsinstanties en-organen en hooggeplaatste ambtenaren.
 • Senior leden van religieuze groeperingen.
 • Ambassadeurs, consuls, hoge commissarissen.

Gemiddeld risico – niveau 3 PEP’s

 • Senior Management en Raad van bestuur van staatsbedrijven en organisaties – bijvoorbeeld voorzitter van een bank.

Laag risico – niveau 4 PEP’s

 • Burgemeesters en leden van lokale dorpen -, steden districts vergaderingen.
 • Hoge ambtenaren en functionarissen van internationale of supranationale organisaties.

Ingeval de beleggingsonderneming of beleggingsinstelling constateert dat een relatie als bedoeld in de Regeling Toezicht Sanctiewet 1977 (een relatie is onder andere de cliënt, de UBO, de vertegenwoordiger of de tegenpartij van een transactie) overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de Sanctieregelgeving (Nederlandse sanctielijsten of internationale sanctielijsten), dan dient deze instelling direct de gelden van deze personen te bevriezen en er voor te zorgen dat er geen gelden meer beschikbaar worden gesteld en hiervan onverwijld melding te maken bij het FIU. Ingeval de beleggingsonderneming of beleggingsinstelling constateert dat er sprake is van een (voorgenomen) transactie met een bestaande of nieuwe relatie die op een sanctielijst staat, dient de instelling op grond van de Regeling toezicht Sanctiewet 1977 deze (voorgenomen) transactie onverwijld te melden bij het FIU. Op grond van de Regeling Toezicht Sanctiewet 1977 moet de instelling de identiteit van de relatie die op de sanctielijst staat, in de melding opnemen. Daarnaast kunnen de relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot deze relatie beschreven worden. De melding kan je hier plaatsen, deze verplichting volgt uit de Wwft. Voor informatie over handelssancties kunt u de website van het Ministerie van Economische Zaken raadplegen. Het niet melden van een transactie, terwijl de instelling heeft geconstateerd dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit, als bedoeld in de Sanctieregelgeving, is een economisch delict in de zin van artikel 1, sub 2 van de Wet op de economische delicten. Zie bestuurlijke boetes en sancties.

Ken uw klant, ook bekend als ken uw klant of gewoon KYC, is het proces van een bedrijf dat de identiteit van zijn klanten verifieert en hun geschiktheid beoordeelt, samen met de potentiële risico's van illegale bedoelingen met betrekking tot de zakelijke relatie. De term wordt ook gebruikt om te verwijzen naar de bankregelgeving en anti-witwasregelgeving die deze activiteiten regelen. Weet dat uw klantprocessen correct ingesteld dienen te worden om ervoor te zorgen dat klanten, agenten, consultants of distributeurs niet schuldig zijn aan omkoping/witwassen en terrorisme en daadwerkelijk zijn wie ze beweren te zijn.

Het doel van onze KYC-oplossingen is om te voorkomen dat bedrijven (financieel en niet-financieel) opzettelijk of onbedoeld worden gebruikt door criminele elementen voor witwasactiviteiten/financiering van terrorisme en financiële delicten.
Aanverwante procedures stellen bedrijven ook in staat hun klanten en hun financiële transacties beter te begrijpen. Dit helpt hen om hun risico's op een weloverwogen manier te beheren. Tegenwoordig kan niet alleen de bank, maar ook uw bedrijf onze KYC-oplossing implementeren in uw huidige proces.

Wij raden de volgende vier belangrijke elementen aan:

 • Klantacceptatiebeleid.
 • Klantidentificatieprocedures.
 • Monitoring van transacties.
 • Risicomanagement.

Voor een KYC-beleid kan een klant / gebruiker worden gedefinieerd als:

 • Een persoon of entiteit die een rekening aanhoudt en / of een zakelijke relatie heeft met de rapporterende entiteit (bank / onderneming).
 • Iemand namens wie het account wordt beheerd (d.w.z. de uiteindelijk gerechtigde).
 • Begunstigden van transacties uitgevoerd door professionele tussenpersonen zoals effectenmakelaars, registeraccountants of advocaten, zoals wettelijk toegestaan.
 • Of elke persoon of entiteit verbonden aan een financiële transactie die aanzienlijke reputatierisico's of andere risico's voor de bank kan inhouden, bijvoorbeeld een overboeking of uitgifte van een vraag met een hoge waarde als een enkele transactie.

KYC-besturingselementen omvatten doorgaans het volgende:

 • Verzameling en analyse van basis persoonlijk identificeerbare informatie.
 • Screening van identiteitsgegevens tegen onze PEP/Sanctielijsten.
 • Bepaling van het risico van de klant in termen van de neiging tot het witwassen van geld, terrorismefinanciering of identiteitsdiefstal.
 • Creatie en beoordeling van een "dossier" op basis van het transactiegedrag/risicoprofiel van een klant.
 • Monitoring van de transacties van een klant.

Enhanced due diligence (EDD) is een uitgebreider geheel van procedures voor klanten met een hoger risicoprofiel, hetzij via herkomstbronnen of transacties die onregelmatig gedrag vertonen. De WWFT schrijft voor dat instellingen "passende, specifieke en, waar nodig, verbeterde due diligence-beleidsmaatregelen, -procedures en -controles opstellen die redelijkerwijs zijn ontworpen om gevallen van witwassen via die rekeningen op te sporen en te melden." WWFT voorschriften vereisen dat EDD-maatregelen worden toegepast op rekeningtypen zoals private banking, correspondent-account en offshore-bankinstellingen. Omdat wettelijke definities noch globaal consistent noch bindend zijn, lopen financiële instellingen het risico aan verschillende normen te worden onderworpen, afhankelijk van hun rechtsgebied en regelgevingsomgeving.
Een rigoureus en robuust onderzoeksproces boven (KYC) procedures, dat met redelijke zekerheid tracht de identiteit van de klant te verifiëren en valideren; het profiel, de bedrijfs- en accountactiviteit van de klant begrijpen en testen; relevante negatieve informatie en risico's identificeren; het potentieel voor het witwassen van geld en / of terrorismefinanciering beoordelen om bruikbare beslissingen te ondersteunen om financiële, regelgevende en reputatierisico's te beperken en naleving van de regelgeving te waarborgen.

Use-Cases van KYC:

 • Klant aan boord.
 • Gebruikersregistratie.
 • Verwerking van spraakmakende transacties.
 • Herverificatie van bestaande gebruikers.
 • Zorgen voor naleving van de regelgeving.
 • Vervanging van verouderde authenticatiemechanismen. Het proces moet SMART zijn (specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdsgebonden), schaalbaar en evenredig aan het risico en de middelen.

Procedures voortvloeiend uit KYC:

EDD-bestanden zijn afhankelijk van initiële screening van klanten. EDD-processen moeten een gelaagde aanpak gebruiken, afhankelijk van het risico. Cruciaal voor de integriteit van elk EDD-proces is de betrouwbaarheid van informatie en informatiebronnen, het type en de kwaliteit van de gebruikte informatiebronnen, goed opgeleide analisten die weten waar ze naar informatie moeten zoeken, hoe te kijken en hoe de resultaten te bevestigen, interpreteren en beslissen. Debiteurenzeker verzamelt deze informatie en dagelijks in een uitgebreide database met meer dan 400 miljoen bedrijven en of personen die allemaal online op zijn te zoeken via onze high end tool.
Al onze bronnen worden 24/7 ge-update door de meeste inventieve software oplossingen die staat gekoppeld met lokale providers wereldwijd, die informatie kunnen verkrijgen die anders niet gemakkelijk toegankelijk zijn.

KYCC of Know Your Customer's Customer is een proces dat de klantactiviteiten en aard van een klant identificeert. Dit omvat de identificatie van die mensen, het beoordelen van hun bijbehorende risicoprofielen en bijbehorende activiteiten waarbij de klant (bedrijf) van de klant betrokken is.

KYCC is een afgeleide van het standaard KYC-proces, dat noodzakelijk was vanwege het groeiende risico van fraude afkomstig van frauduleuze personen of bedrijven, die zich anders zouden verstoppen in tweedelijns zakelijke relaties. d.w.z. (de klant van een klant).

Know Your Business of gewoon KYB is een uitbreiding van de KYC-wetgeving die is geïmplementeerd om het witwassen van geld te verminderen. KYB is een reeks methoden om een ​​bedrijf te verifiëren. Het omvat verificatie van registratiegegevens, locatie, de UBO's (Ultimate Beneficial Owners) van dat bedrijf, enz. Ook wordt het bedrijf gescreend op zwarte en grijze lijsten om te controleren of het betrokken was bij enige vorm van criminele activiteit, zoals het witwassen van geld, financiering van terroristen, corruptie, enz. KYB speelt een belangrijke rol bij het identificeren van nepbedrijven en shellbedrijven. het is cruciaal voor efficiënte KYC- en AML-naleving.

Customer Due Diligence

Wat is Customer Due Diligence dan precies? Due Diligence betekent letterlijk ‘gepaste zorgvuldigheid’. Customer Due Diligence wijst je dus op de zorgvuldigheid die je als financiële dienstverlener moet betrachten met betrekking tot de klanten waarmee je in zee gaat. Niet alleen qua type bedrijf, maar ook wat betreft de bedrijfsstructuur, eigenaren, intenties en andere mogelijke risico’s. Dus naast controleren ben je ook continu aan het anticiperen. Eén verkeerde inschatting kan ertoe leiden dat frauduleuze zaken niet aan het licht komen.

 

 

Een UBO is een 'ultimate beneficial owner' of uiteindelijk belanghebbende. De instelling is verplicht om de identiteit van de UBO vast te stellen. De twee criteria die van belang zijn om een persoon te kwalificeren als UBO betreft het houden van het uiteindelijke eigendom of het hebben van de uiteindelijke zeggenschap in een cliënt, via het houden van aandelen, stemrechten, eigendomsbelang of andere middelen. In artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 staat een nadere uitwerking welke personen als UBO dienen te worden aangemerkt.

 • Voor B.V.’s en N.V.’s is dat de natuurlijke persoon die direct of indirect voor meer dan 25% economisch gerechtigd is tot de vennootschap, dan wel degene die de zeggenschap uitoefent. Beursvennootschappen zijn uitgezonderd van deze 25% regel.
 • Voor stichtingen en verenigingen is dat de natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van een statutenwijziging, dan wel de feitelijke zeggenschap heeft over de rechtspersoon.
 • Voor de V.O.F., maatschap, C.V. en rederij is dat de natuurlijke persoon die direct of indirect een eigendomsbelang heeft van meer dan 25%, dan wel meer dan 25% van de stemmen kan uitoefenen ingeval van beheersdaden en/of wijziging van de samenwerkingsovereenkomst.
 • In het geval van een kerkgenootschap zijn de UBO’s de natuurlijke personen die bij ontbinding van het kerkgenootschap als rechtsopvolger in het statuut van het kerkgenootschap zijn benoemd.

Ook natuurlijke personen met een kleiner belang kunnen als uiteindelijk belanghebbende worden aangemerkt, bijvoorbeeld omdat zij op andere wijze de uiteindelijke zeggenschap over een cliënt hebben. Van een trust moeten meer personen als uiteindelijk belanghebbende worden aangemerkt. Het betreft in ieder geval de trustees van een trust, maar ook de oprichter, de eventuele protector en de begunstigde(n) van een trust.

Recente klanten reviews

Brink & Hoek

Hilde

Brink & Hoek

Ernesto wist me de hele training te boeien. Ik ben geschrokken van alle plichten die de wet met zich meebrengt, maar weet nu wel veel beter hoe ik moet handelen.Nuttige training.

vb&t Verhuurmakelaars B.V

Loesje Peeters

vb&t Verhuurmakelaars B.V

Debiteurenzeker hebben wij leren kennen als een vooruitstrevende, innovatieve partij op de huidige markt. Onze binnendienstmedewerkers en Verhuurmakelaars werken met veel tevredenheid middels het gebruiksvriendelijke portal van Debiteurenzeker.

Lunshof

Myrthe

Lunshof

Super leuke en leerzame interactieve training, alles werd heel duidelijk uitgelegd en er werden leuke voorbeelden genoemd van deze tijd, zoals Mocro Maffia. De tijd is voorbij gevlogen, super bedankt.

Terug naar boven